Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

A tot Z  Jachtboatparts.com, hierna te noemen A tot Z  Jachtboatparts.com  houdt zich bezig met en neemt bestellingen/opdrachten aan via haar online webshop, is online watersport specialist voor de (professionele) zeiler, (jacht) motorboot eigenaar en gerelateerde watersport, jachthaven- en onderhouds bedrijven, tevens groothandel en promotor, dit alles in de meest ruime zin.

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met A tot Z  Jachtboatparts.com, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in bovenstaande omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen van A tot Z  Jachtboatparts.com met inbegrip van die in haar webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor A tot Z  Jachtboatparts.com slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer A tot Z   Jachtboatparts.com binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft A tot Z  Jachtboatparts.com het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is A tot Z  Jachtboatparts.com gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan A tot Z   Jachtboatparts.com te melden, bij gebreke waarvan A tot Z  Jachtboatparts.com gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door A tot Z  Jachtboatparts.com opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient A tot Z  Jachtboatparts.com derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is A tot Z Jachtboatparts.com gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. A tot Z  Jachtboatparts.com is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van A tot Z Jachtboatparts.com de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van A tot Z  Jachtboatparts.com hebben verlaten.

f. Door A tot Z  Jachtboatparts.com vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5. Overmacht

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke A tot Z  Jachtboatparts.com niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft A tot Z  Jachtboatparts.com het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van A tot Z  Jachtboatparts.com vallen.

6. Aansprakelijkheid

A tot Z  Jachtboatparts.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van A tot Z  Jachtboatparts.com wordt aangetoond.

a. Indien A tot Z  Jachtboatparts.com onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

b. A tot Z  Jachtboatparts.com zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van A tot Z  Jachtboatparts.com claimen is de opdrachtgever gehouden A tot Z  Jachtboatparts.com op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

d. A tot Z  Jachtboatparts.com zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart A tot Z  Jachtboatparts.com voor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door A tot Z  Jachtboatparts.com geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is A tot Z  Jachtboatparts.com gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt A tot Z  Jachtboatparts.com om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van A tot Z  Jachtboatparts.com dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

a. A tot Z  Jachtboatparts.com verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent A tot Z  Jachtboatparts.com verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan A tot Z Jachtboatparts.com geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

c. De kosten van verzending door A tot Z  Jachtboatparts.com naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan A tot Z  Jachtboatparts.com in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van A tot Z  Jachtboatparts.com, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van A tot Z  Jachtboatparts.com/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door A tot Z  Jachtboatparts.com te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van €45.- te betalen.

10. Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

 

E-commerce voorwaarden

 

1. Door het plaatsen van aankooporders middels gebruik van deze website en de e-commerce aanbiedingen van A tot Z  Jachtboatparts.com, aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde voorwaarden na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft A tot Z  Jachtboatparts.com de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van A tot Z  Jachtboatparts.com te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt A tot Z  Jachtboatparts.com onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat A tot Z  Jachtboatparts.com het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

6. De Klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.

7. De Klant erkent dat A tot Z  Jachtboatparts.com niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar A tot Z  Jachtboatparts.com door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoudt A tot Z  Jachtboatparts.com het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan A tot Z  Jachtboatparts.com.  A tot Z  Jachtboatparts.com stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

9. A tot Z  Jachtboatparts.com mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan A tot Z  Jachtboatparts.com wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

10. A tot Z  Jachtboatparts.com en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. A tot Z  Jachtboatparts.com heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

11. A tot Z  Jachtboatparts.com behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingsscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de A tot Z  Jachtboatparts.com factuur de enige documentatie kan zijn die door A tot Z Jachtboatparts.com wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van A tot Z  Jachtboatparts.com producten en diensten besteld via het Programma.

13. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van A tot Z  Jachtboatparts.com zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval A tot Z  Jachtboatparts.com en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van A tot Z  Jachtboatparts.com producten die verkocht worden (“Aankoop Overeenkomst”); in dat geval zullen de voorwaarden van deze Aankoop Overeenkomst de aankoop en licentie van A tot Z  Jachtboatparts.com  producten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

14. De partijen gaan ermee akkoord dat A tot Z  Jachtboatparts.com niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als A tot Z  Jachtboatparts.com op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd via het Programma, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

17. De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin A tot Z  Jachtboatparts.com het order aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van A tot Z  Jachtboatparts.com om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen.